రావడం కుదరదు

talent

జ్ఞానము ధనము విశ్వాసము అనే ముగ్గురు స్నేహితులు
చాలా ఘాడమైన స్నేహం గా ఉండేవారు….
ఒకసారి అనుకోని పరిస్థితుల్లో విడిపోవల్సి వచ్చింది..
విడిపోయిన తర్యాత తిరిగి కలుసుకోవడం.
ఎక్కడా – ఎలా -అనే ప్రశ్న వచ్చింది..
“దానికి జ్ఞానము చెప్పింది దేవాలయాల్లో విద్యాలయాల్లో
నేను కలుస్తాను అని”…
“ధనం చెప్పింది ధనవంతుల దగ్గర కలుస్తానని”
“విశ్వాసం మాత్రం ఏమి చెప్పకుండా మౌనంగా ఉండిపోయింది”..
మిగతా ఇద్దరు మిత్రులు కారణమేమిటని అడిగారు..
“అప్పుడు విశ్వాసం ఇలా చెప్పింది
మీరిద్దరూ విడిపోయినా వెళ్లిపోయినా ఎక్కడో ఒకచోట
కలుసుకునే వీలుంటుంది
కాని నేను ఒక్కసారి వెళ్ళిపోతే తిరిగి రావటమనేది కుదరదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ”…….
జ్ఞానము ధనము ఎప్పుడైనా వస్తాయి
కాని విశ్వాసం ఒకసారి పోతే మళ్ళిరాదు…

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *