100కోట్లు అందరికీ.. కాదు నాకొక్కడికే..

*భక్తుడి తపస్సు*కు మెచ్చి ? *దేవుడు*
ప్రత్యక్షమయ్యాడు ….
ఏమి వరం కావాలి భక్తా ?????
⭕ *భక్తుడు* = ఈ ప్రపంచం లో ఉన్న వాళ్ళందరకు ఒక్కొక్కరికి 100 కోట్లు ఇవ్వండి!
? *దేవుడు* = ఒకే ఇస్తాను ….. అలా వచ్చిన డబ్బుతో ఏమి చేస్తావు ???
⭕ *భక్తుడు* = డబ్బు వుంటే ఏదైనా చెయ్యొచ్చు …. ముందుగా ఒక ఇల్లు కట్టుకొంటాను
? *దేవుడు* = ఎవరు కడతారు ????
⭕ *భక్తుడు* = ఎవరేమిటి డబ్బు పారేస్తే ఈ వూళ్ళో ఎవరినా కడతారు
? *దేవుడు* = ఎవరికీ పారేస్తావు ??? వాళ్ళ దగ్గర కుడా 100 కోట్లు డబ్బు ఉంటుంది కదా …. వాళ్ళే నీకు పారేస్తారు ఇల్లు కట్టివ్విమని……
⭕ *భక్తుడు* = ఈ ఊళ్ళో ఎవరు కట్టకపోతే ప్రక్క ఊరినుంచి కూలిలను తెప్పిస్తాను ఎక్కువ డబ్బు ఇచ్చి …..
? *దేవుడు* = ఆ పక్క ఊరిలో వాళ్ళందరి దగ్గర కుడా 100 కోట్లు వుంటాయి కదా
⭕ *భక్తుడు* = ఎవరు కట్టటానికి ముందుకు రాకపోతే మంచి కట్టిన ఇంటినే కొంటాను నాకు డబ్బుకు లోటు లేదు కదా…….
? *దేవుడు* = ఎవరు అమ్ముతారు ???? ఎవరికీ డబ్బు అవసరం ఉంటుంది ????? అందరి దగ్గర 100 కోట్లు వుంటాయి కదా
⭕ *భక్తుడు* = సరే ఇదే పాకలో ఉంటాను ….. రోజు మంచి తిండి తింటాను
? *దేవుడు* = ఎక్కడా ????
⭕ *భక్తుడు* = ఈ వూళ్ళో అనేక హోటల్ వున్నాయి తిండికి లోటేమిటి ??
? *దేవుడు* = ఎవరు వండుతారు ?????
⭕ *భక్తుడు* = హోటల్ కాకపొతే మంచి బియ్యం కొనుక్కొంటాం!
? *దేవుడు* = ఎవరు పండిస్తారు ??? అందరి దగ్గరా డబ్బులు వుంటాయి కదా …
⭕ *భక్తుడు* = అసలు నీ ఉదేశ్యం ఏమిటి స్వామి ??????
? *దేవుడు* = అందరి దగ్గరా అవసరానికి మించి డబ్బులు వున్నప్పుడు ఎవరు మాత్రం కష్టపడతారు ????? అందరు కూర్చొని తిన్దామనుకొంటారు కదా ….
⭕ *భక్తుడు* = నిజమే సామి నాకు అర్ధం అయ్యింది ……
? *దేవుడు* = అందుకే కష్టే ఫలి అన్నారు ….. కష్టానికి తగ్గ ఫలితమే రావాలి కాని అంతకు మించి వస్తే అనర్ధమే ……
⭕ *భక్తుడు* = సామీ నా కళ్ళు తెరిపించావు … ?నాకు ఒక్కడికే 100 కోట్లు ఇవ్వు సామి! ఇంకెవరికి ఇవ్వకు! …..
? *దేవుడు* = మీరు మారరురా! మారరు గాక మారరు…..!

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *