యువ గద్దర్ వీర పోరాటం ఇదీ

హైదరాబాద్ : ‘బండెనక బండి కట్టి ఏం బండ్లె పోతావ్ కొడుకో నైజాం సర్కారోడా ’ అంటూ గద్దర్ యువకుడిగా ఉన్నప్పుడు పాడిన పాట తెలంగాణ చారిత్రాక వాస్తవాన్ని కళ్లకు కట్టింది. ఆ పాటను పైన చూడొచ్చు. చిన్న వయసులో గద్దర్ ఎలా ఉన్నాడో గమనిచొచ్చు.

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *