పిచ్చోడా..

నువ్వు చచ్ఛాక సంపాదించిందంతా నీతోనే వస్తుందనుకున్నావా ..?
నువ్వు సంపాదించిన ధనం ఇనప్పెట్టెలోనే ఉండిపోతుంది..
నువ్వు కట్టుకున్న భార్య ఇంటి గడప దగ్గరే ఆగిపోతుంది…
నీ పరివారం శ్మశానం దగ్గర ఆగిపోతుంది..
ఆకరికి నీ కన్న కొడుకు కూడా తలకొరివి దగ్గర ఆగిపోతాడు..
ఇన్ని సంవత్సరాలు దేనికోసం ప్రాకులాడావురా అవసరాలకు మించిన డబ్బు కోసమా.??
ఏది ఒక్క రూపాయి తీసికొని పో చూద్దాం…
జీతం ఆశించకుండా జివితాంతం నీకు సేవలు చేసిందే నీ భార్య, రాగలిగిందా నీతోపాటు..??
వాళ్ళ అవసరాలకోసం నిన్ను పావుగా వాడుకున్నారే నీ పరివారం, వచ్చారా నీకు తోడుగా..??
కాలు కందకుండా పెంచావుగా ని కొడుకుని కనీసం వాడైన వచ్చాడా…??
ఎవ్వరూ రారు…
” చూశావుగా చివరకు నీ వాళ్ళే నిన్ను తగలెట్టేశారు…”
ఏడుస్తూ పుట్టావు, చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు నవ్వారు..
నవ్వుతూ చచ్చిపో, చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు ఏడవాలి..
అయినా
నువ్వు చచ్చాక నీతో వచ్చేది కేవలం నువ్వు సంపాదించిన ” పేరు ” మాత్రమే..
అందుకే జాగ్రాత్త, ఆ పేరుకు మచ్చ రానీయకుండా బ్రతకడం మొదలు పెట్టు…!!

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *