అమరుల త్యాగఫలం తెలంగాణ

ఆ కళ్లు ఉదయించిన తెలంగాణను చూడలేకపోయాయి..
ఆ గుండె తెలంగాణ అవతరణతో పులకించలేదు..
ఆ మనస్సు తెలంగాణ ఏర్పాటుతో ఉప్పొంగలేదు..
ఆ చెవులు రాష్ట్ర ఆవిర్భావ టాపాసుల చప్పుళ్లు వినలేదు..

కానీ.. ఆ ఒక్కడి ఆత్మార్పణం..

నవ తెలంగాణ ఏర్పాటుకు బీజం వేసింది..
ఉద్యమానికి ఊపిరిలూదింది..
తెలంగాణపై గజ్జెకట్టి ఆడేలా చేసింది..
ఢిల్లీని ఎదురించే తెలంగాణ సాధించేలా చేసింది..
వృథా పోలేదు నీ త్యాగం.. అశ్రు నయనాలతో గుర్తు చేసుకుందాం..
తెలంగాణ ఆవిర్భావ వేళ..
శ్రీకాంతాచారికి జోహార్లు.. అమరులకు వేల వందనాలు..
జై తెలంగాణ.. జై జై తెలంగాణ..

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *